Održano Treće godišnje savetovanje javnih beležnika

odrzano-trece-godisnje-savetovanje-javnih-beleznika

BEOGRAD -  Javnobeležnička komora Srbije održala je 8. i 9. decembra na Kopaoniku Treće godišnje savetovanje javnih beležnika, na kome su prisutni razmenili iskustva i analizirali pitanja od značaja za javnobeležničku praksu.

 

Na otvaranju savetovanja, beležnicima se obratio predsednik Komore Srbislav Cvejić, koji je izneo podatke o radu beležnika i Komore od uspostavljanja javnog beležništva u Srbiji, početkom 2014. godine.


Na otvaranju savetovanja govorila je i pomoćnica ministra pravde Jelena Deretić, koja je saopštila da je Ministarstvo obrazovalo radnu grupu za analizu pravnog okvira koji uređuje sve nadležnosti javnih beležnika, u čiji sastav ulaze i predstavnici Komore.

 

 

Pomoćnica ministra je istakla da će radna grupa imati zadatak da prouči  uporedno pravna rešenja i primere dobre prakse u zemljama Evropske unije, kako bi takva rešenja bila uneta u naš pravni sistem. Jelena Deretić je izrazila uverenje da bi rezultat ovog rada mogao da bude u daljem širenju nadležnosti javnih beležnika u Srbiji.

 

 

Na savetovanju su beležnici imali panele o evidentiranju registraturskog materijala, čuvanju, klasifikaciji i arhiviranju, predaji nadležnom Arhivu, kao i postupku uništavanja bezvrednog registraturskog materijala.

 

 

Takođe, beležnici su se bavili pitanjem primene Zakona o deviznom poslovanju povodom sačinjenih javnobeležničkih isprava i prijava gotovinskih transakcija Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i pitanjima primene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

 

 

 

U toku savetovanja javni beležnici su imali priliku da učestvuju i u interaktivnoj radionici na temu njihovog prisustva i reputacije u medijima i javnosti.

 

Top