Tarife

Javni beležnik ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu troškova nastalih u vezi sa obavljenim poslom, u skladu sa Javnobeležničkom tarifom.

 

Kod sprovođenja postupaka za raspravljanje zaostavštine koje je javnom beležniku poverio nadležni sud, javni beležnik ima pravo na nagradu i naknadu troškova u skladu sa Javnobeležničkom tarifom javnog beležnika kao poverenika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine.

 

 

Iznosi utvrđeni navedenim tarifama su obavezujući za sve javne beležnike i ne mogu biti predmet sporazuma kojim bi se odredila nagrada ili naknada troškova u iznosu drugačijem od iznosa utvrđenog važećom tarifom.

 

Deo naplaćene nagrade u visini od 30%, javni beležnik je dužan da uplati na račun javnih prihoda koji iznos se raspodeljuje za tekuće rashode sudova i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u sudovima, kao i druge rashode i investicije za sudove.

Top