O Javnobeležničkoj komori Srbije

Javnobeležnička komora Srbije (JKS) je profesionalno neprofitno udruženje čiji su članovi javni beležnici upisani u njen imenik.

 

Osnivačka skupština Javnobeležničke komore održana je 15. avgusta 2014. godine, u Skupštini Srbije, u Beogradu. Nešto kasnije, 1. septembra 2014. godine, otvorene su prve 94 kancelarije javnih beležnika širom Srbije, za teritorije 32 osnovna suda. Mreža javnobeležničkih kancelarija se postepeno širila i pet godina kasnije, 1. septembra 2019, u Srbiji je funkcionisalo 198 javnobeležničkih kancelarija. Mreža javnobeležničkih kancelarija nastavila je da se širi i u aprilu 2022. godine dostignut je broj od 224 javnih beležnika.

 

Javnobeležnička komora ima zadatak da čuva ugled, čast, integritet i prava javnobeležničke profesije i da se stara da javni beležnici savesno i u skladu sa zakonom i svojom zakletvom obavljaju svoje poslove. Komora, takođe, obavlja nadzor nad radom javnih beležnika, te pokreće i sprovodi disciplinske postupke u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu.

 

JKS, u skladu sa zakonom i svojim statutom, predstavlja javne beležnike kod državnih organa radi zaštite prava i interesa profesije, i ima ovlašćenje za donošenje opštih akata obavezujućih za članove Komore.

 

Komora organizuje i stara se o stručnom usavršavanju javnih beležnika, javnobeležničkih pripravnika i javnobeležničkih pomoćnika, uspostavlja i ostvaruje saradnju sa javnobeležničkim komorama u inostranstvu, a organizuje i stručne skupove, seminare i savetovanja u oblasti javnog beležništva, kao i objavljivanje stručne literature u toj oblasti.

 

Komori su Zakonom poverena javna ovlašćenja da odlučuje po zahtevima za izuzeće javnog beležnika, da utvrđuje kriterijume za zaradu javnobeležničkih pripravnika, javnobeležničkih saradnika, odnosno javnobeležničkih pomoćnika.

 

Javnobeležnička komora Srbije odlučuje o pravima i dužnostima javnih beležnika, javnobeležničkih pripravnika, javnobeležničkih saradnika, javnobeležničkih pomoćnika, zamenika i vršilaca dužnosti javnih beležnika, donosi Javnobeležnički poslovnik, a vodi i imenik javnih beležnika, javnobeležničkih pripravnika, javnobeležničkih saradnika, javnobeležničkih pomoćnika, zamenika i vršilaca dužnosti javnih beležnika i javnobeležničkih kancelarija.

 

Javnobeležnička komora ima svoj Statut, kojim su precizno opisane njene nadležnosti i delovanje, kao i delovanje organa Komore. 

 

Organi Komore, predviđeni Zakonom, jesu Skupština JKS, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, predsednik JKS, Disciplinska komisija i disciplinski tužilac. Kako statutom mogu biti predviđeni i drugi organi, JKS je ustanovila Sekretarijat JKS, koji je zadužen za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih sličnih poslova za potrebe Komore. Radom Sekretarijata Komore rukovodi sekretar, koji je po funkciji i sekretar Skupštine, odnosno sekretar Izvršnog odbora.

 

Nadzor nad radom Komore u obavljanju poverenih poslova vrši Ministarstvo pravde Republike Srbije.

 

Prema Zakonu o javnom beležništvu, broj javnobeležničkih mesta određuje ministar, po pribavljenom mišljenju Komore, tako da se, po pravilu, za područje jedne opštine, grada ili gradske opštine, određuje najmanje jedno javnobeležničko mesto. Na područjima sa većom koncentracijom stanovništva i intenzivnijim privrednim poslovanjem broj javnobeležničkih mesta određuje se tako da se na svakih 25.000 stanovnika odredi po jedno javnobeležničko mesto. Prema broju stanovnika, cilj JKS je da se uspostavi 371 javnobeležnička kancelarija.

 

Javnobeležnička komora Srbije je oktobra 2016. godine, na 28. Kongresu Međunarodne unije notara (UINL), kao 87. članica primljena u punopravno članstvo ove međunarodne organizacije, koja je osnovana 1948. godine u Buenos Airesu.

 

Javnobeležnička komora Srbije je juna meseca 2017. godine primljena u Savet notarijata Evropske unije (CNUE), u svojstvu člana-posmatrača, s obzirom na to da Srbija nije članica EU.

Predsednik predstavlja i zastupa Komoru, a bira se iz reda javnih beležnika. Dužnost predsednika Komore je da se stara da Komora radi i posluje u skladu sa zakonom, kao i da se stara o načelima savesnog obavljanja delatnosti javnog beležnika.

 

Predsednik izvršava odluke organa Komore, u slučajevima koji su bliže određeni Statutom JKS.

 

Predsednika Komore bira, među članovima Komore, Skupština, nakon što izbore za predsednika Komore raspiše Izvršni odbor. Od raspisivanja izbora do njihovog održavanja ne sme da protekne više od dva meseca.

 

Kandidatura za predsednika Komore podnosi se Izvršnom odboru u roku od petnaest dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju izbora na veb-sajtu Komore, a kandidat za predsednika Komore je javni beležnik čiju kandidaturu svojim potpisima podrži najmanje trideset članova Komore. Za predsednika Komore izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih članova Skupštine.

 

Prvi predsednik Javnobeležničke komore Srbije bio je Miodrag Đukanović, koji je tu funkciju obavljao od osnivanja Komore, avgusta 2014. godine, do maja 2018. godine.

Srbislav Cvejić (rođen 1964.) diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine. Pravosudni ispit položio je 1994. godine. Tokom profesionalne karijere, od 1991. do 2014. godine, radio je u organima lokalne samouprave i u Republičkom geodetskom zavodu, a od 2009. obavljao je funkcije u Ministarstvu odbrane Republike Srbije i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Javnobeležnički ispit položio je 23. juna 2014, a javnobeležničku zakletvu je položio 7. avgusta 2014. godine. Član je JKS od Osnivačke skupštine, održane 15. avgusta 2014. godine.

 

Za predsednika JKS izabran je na Drugoj vanrednoj sednici Skupštine JKS, 12. maja 2018. godine. Reizabran je na Šestoj vanrednoj sednici Skupštine JKS, 10. aprila 2022. godine.

 

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

 

 

 

Top