Privredno pravo

U oblasti privrednog prava, javni beležnici za sada nemaju široka ovlašćenja kao u nekim drugim državama latinskog notarijata. Ipak, sledeći pravno relevantni događaji mogu biti dokumentovani u obliku javnobeležničkog zapisnika, koji sačinjava javni beležnik na licu mesta:

  1. Zapisnik sa osnivačke skupštine i druge skupštine akcionarskog društva koje ima više od 100 akcionara,
  2. Zapisnik sa sednice drugog organa akcionarskog društva, kada taj organ, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i opštim aktom tog društva odlučuje o pitanjima iz nadležnosti skupštine društva.

Pored drugih organa ovlašćenih zakonom, javni beležnik može da sačini i javnobeležničku potvrdu o protestu menice ili čeka (ako je protest podigla stranka ili javni beležnik), koja ima veliki značaj u privrednom prometu.