Porodično pravo

U skladu sa odredbama Porodičnog zakona, od strane javnih beležnika u obliku javnobeležničkog zapisa mora biti obavezno sačinjen sporazum o zakonskom izdržavanju.

Pravni poslovi koji mogu, a ne moraju biti u formi javnobeležničkog zapisa su:

  1. Izjava o priznanju očinstva, kao i izjava o saglasnosti sa priznatim očinstvom,
  2. Izjava o pristanku na postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja,
  3. Ostali ugovori predviđeni Porodičnim zakonom.

Kod porodičnih odnosa i prava, sledeći ugovori moraju biti obavezno sačinjeni od strane javnih beležnika u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave:

  1. Bračni ugovor između supružnika,
  2. Ugovor supružnika o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom
  3. Ugovor o imovinskim odnosima između vanbračnih partnera,
  4. Sporazum o deobi zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera,
  5. Ugovor o imovinskim odnosima između članova porodične zajednice.