Nepokretnosti

Ugovori kojima se raspolaže nepokretnostima moraju biti zaključeni u formi javnobeležničkog zapisa ili mogu biti pripremljeni od strane advokata ili građana, a solemnizovani od strane javnog beležnika, čime dobijaju karakter javne isprave. Zakon propisuje i pravne poslove koji obavezno moraju biti zaključeni u formi javnobeležničkog zapisa da bi bili punovažni. Ukoliko se ne ispoštuje forma, sankcija je nevažnost pravnog posla. Pravni poslovi kojima se menjaju odnosi nastali napred navedenim ugovorima ili izjavama, moraju da budu zaključeni u istoj formi kao i glavni ugovor jer je reč o akcesornim pravnim poslovima. Ove dve forme imaju zaštitnu funkciju i njihova uloga je zaštita pravne sigurnosti građana.

1. Javnobeležnička solemnizacija

Solemnizacija je davanje snage javne isprave, privatnoj ispravi koju stranka podnese javnom beležniku na potvrđivanje. U obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave pored ugovora o prometu nepokretnosti zaključuju se i ugovor o hipoteci i založna izjava ukoliko ne predstavljaju izvršnu ispravu i ukoliko se na osnovu njih ne može sprovesti vansudski postupak namirenja, kao i ugovori kojima se zasnivaju stvarne i lične službenosti.

2. Javnobeležnički zapisi

Određeni pravni poslovi moraju biti zaključeni u formi javnobeležničkog zapisa da bi se smatrali punovažnim i to:

А) ugovor o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica;
B) sporazum o zakonskom izdržavanju;
C) ugovor o hipoteci i založna izjava koji su sačinjeni u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci koje uređuju vansudski postupak namirenja i koji predstavljaju izvršnu ispravu;

Pravni poslovi kojima se menjaju odnosi nastali napred navedenim ugovorima ili izjavama takođe se moraju zaključiti u formi javnobeležničkog zapisa. Ukoliko se ne ispoštuje ova forma pravni posao ne proizvodi pravno dejstvo.

Najznačajniji pravni poslovi koji se sačinjavaju u dve navedene forme su:

- ugovor o kupoprodaji,
- ugovor o razmeni,
- ugovor o poklonu,
- ugovor o doživotnom izdržavanju,
- ugovor o hipoteci,
- založna izjava,
- neki drugi ugovor o raspolaganju nepokretnosti