Nasleđivanje

U oblasti nasleđivanja, sledeći pravni poslovi moraju obavezno imati formu javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave:

  1. naslednopravni ugovori (ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života i ugovor o doživotnom uzdržavanju),
  2. obećanje poklona,
  3. ugovor o poklonu za slučaj smrti.


Pravni poslovi koji mogu, a ne moraju biti u formi javnobeležničkog zapisa su:

  1. zaveštanje (testament),
  2. izjava kojom se naslednik isključuje iz nasledstva,
  3. izjava kojom se nužni naslednik lišava nasledstva,
  4. izjava da se poklon dat zakonskom nasledniku neće uračunavati u njegov nasledni deo,
  5. izjava da se dug budućeg naslednika neće uračunavati u njegov nasledni deo.

Imajući u vidu da Zakon o nasleđivanju poznaje različite vrste testamenata - zаveštаlаc je potpuno slobodаn dа odluči dа li će testаment sаstаviti kod javnog beležnikа (jаvnobeležnički testаment), u sudu (sudski testаment), kod аdvokаtа (аlogrаfski testаment) ili će to urаditi sаm, tаko što će nа listu hаrtije svojeručno nаpisаti i potpisаti izjаvu svoje poslednje volje (ologrаfski testаment).

Takođe, kada sprovodi ostavinski postupak, javni beležnik kao poverenik suda sačinjava javnobeležnički zapisnik o popisu i proceni zaostavštine.