Usluge

Do 15. marta 2015. godine u najvećem najvećem broju slučajeva građani će moći da biraju da li će se za određenu uslugu obratiti notaru, sudu ili organu opštinske, odnosno gradske uprave. Od 15. marta 2015. godine najveći broj poslova u vezi sa sastavljanjem, potvrđivnjem i overavanjem isprava prelaze u nadležnost javnog beležnika. U gradovima i opštinama gde nisu imenovani javni beležnici (na primer: Kruševac, Prokuplje, Vranje, Bor, Smederevo) javnobeležničke poslove će obavljati osnovni sudovi sve do imenovanja notara.

Zaveštalac je potpuno slobodan da odluči da li će testament sastaviti kod notara (javnobeležnički testament), u sudu (sudski testament), kod advokata (alografski testament) ili će to uraditi sam tako što će na listu hartije svojeručno napisati i potpisati izjavu svoje poslednje volje (olografski testament). Izjava o priznanju vanbračnog očinstva može se dati pred javnim beležnikom, ali i pred sudom, centrom za socijalni rad, matičarem ili u testamentu. Mogućnost izbora kod ovih pravnih transakcija će postojati i posle 15. marta 2015. godine.

Međutim, postoje i određeni ugovori za čije sklapanje građani moraju ići kod javnog beležnika. Isprave o takvim ugovorima ne mogu se sastavljati u sudu ili pred organima opštinske uprave. Zaključenje takvih ugovora moguće je samo kod notara. Navešćemo najznačajnije:

  • ugovori i drugi pravni poslovi kojima se raspolaže nepokretnostima (na primer: ugovor o prodaji stana, ugovor kojim se poklanja stan, ugovor o razmeni nepokretnosti, ugovor o hipoteci, založna izjava) - moguća i javnobeležnička solemnizacija;
  • ugovor o doživotnom izdržavanju;
  • ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života;
  • bračni ugovor;
  • sporazum supružnika o deobi njihove zajedničke imovine.