Nadzor nad radom javnih beležnika i žalbe građana na rad javnih beležnika

Јavnobeležnička komora Srbije i ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa ( dalje ministarstvo) se staraju da javni beležnici savesno i u skladu sa zakonom i svojom zakletvom obavljaju svoje poslove i u tom cilju vrše nadzor nad radom javnih beležnika, pokreću (disciplinski tužilac i ministarstvo) i sprovode disciplinski postupak (disciplinska komisija i komisija Ministarstva) u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu. Zа zаkonitost svog rаdа beležnik odgovаrа disciplinski (za lakšu povredu javnobeležničke dužnosti i za disciplinski prestup), grаđаnski (zа nаknаdu štete) i krivično.

 

1) Nadzor ministarstva nad radom javnih beležnika

Ministarstvo vrši nadzor nad radom javnog beležnika u pogledu obračuna i naplate javnobeležničke nagrade i naknade za obavljeni posao. Nadzor vrši po službenoj dužnosti ili po pritužbi nezadovoljnog građanina - stranke ili njegovog zastupnika, koji se mogu obratiti ministarstvu podnošenjem pritužbe u pisanom obliku.

 

2) Nadzor Komore nad radom javnog beležnika

Komora vrši redovni nadzor nad radom javnog beležnika. Nezadovoljni građanin – stranka može podneti Komori pritužbu u pisanom obliku na rad javnog beležnika iz bilo kog razloga, u kojoj treba da navede razloge za svoje nezadovoljstvo radom javnog beležnika i po mogućnosti da ukaže na postojanje dokaza ili ih priloži, a Komora može nakon prijema pritužbe izvršiti vanredni nadzor nad radom javnog beležnika o čemu sačinjava zapisnik i ukoliko utvrdi  nepravilnosti zapisnik prosleđuje disciplinskom tužiocu.

 

3) Pokretanje disciplinskog postupka

Za pokretanje disciplinskog postupka nadležni su isključivo disciplinski tužilac i ministarstvo. Disciplinski tužilac i ministarstvo na osnovu navoda sadržanih u pritužbi podnetoj od strane građana i zapisnika o izvršenom nadzoru ocenjuju da li postoji osnov za sumnju da je došlo do neke lakše povrede javnobeležničke dužnosti odnosno disciplinskog prestupa prilikom obavljanja javnobeležničke delatnosti od strane određenog javnog beležnika. Ukoliko utvrde da je to slučaj, oni podnose zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti koji se dalje odvija po pravilima iz Zakona o javnom beležništvu, a u kom javnom beležniku mogu biti izrečene različite disciplinske kazne u zavisnosti od težine povrede (opomena, novčana kazna manje vrednosti, ukor, novčana kazna više vrednosti, privremeno oduzimanje prava na obavljanje delatnosti, trajno oduzimanje prava na obavljanje delatnosti). Disciplinski postupak sprovodi i odluku o odgovornosti javnog beležnika donosi disciplinska komisija Komore, a na njenu odluku, disciplinski tužilac i javni beležnik protiv koga se vodi  postupak mogu uložiti žalbu komisiji Ministarstva.

Disciplinska odgovornost javnog beležnika ne isključuje druge vidove odgovornosti - grаđаnsku (zа nаknаdu štete) i krivičnu.

Beležnik je dužаn dа se pre otpočinjаnjа rada osigurа od odgovornosti zа štetu nа minimum 80.000 evrа i odgovаrа zа sve rаdnje svih zаposlenih u svojoj kаncelаriji. U slučaju da stranka pretrpi štetu koju je prouzrokovao javni beležnik u obavljanju delatnosti, može zahtevati naknadu koja se isplaćuje iz osiguranja, a u slučаju dа tа sumа nije dovoljnа zа nаknаdu štete, jаvni beležnik odgovаrа i svojom ličnom imovinom.

Postupke javnog beležnika koji predstavljaju osnov za disciplinsku odgovornost treba razlikovati od ovlašćenja javnog beležnika da uskrati preduzimanje službene radnje koju zahteva stranka. U tom slučaju javni beležnik je dužan da na zahtev stranke donese rešenje o odbijanju preduzimanja službene radnje, a stranka koja nije zadovoljna postupanjem javnog beležnika može izjaviti prigovor nadležnom sudu, koji će odlučiti da li je javni beležnik opravdano uskratio preduzimanje radnje.