Ko su javni beležnici?

Javni beležnik je samostalan i nezavisan stručnjak iz oblasti prava kome je povereno javno ovlašćenje da sastavlja isprave o pravnim poslovima i drugim činjenicima koje su od značaja za promet novca, roba i usluga, da preuzima na čuvanje isprave, novac i druge predmete, kao i da u svojstvu poverenika suda sprovodi i neke sudske postupke. Javne beležnike imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa iz reda diplomiranih pravnika koji poseduju odgovarajuće stručne kvalifikacije kao što su položen pravosudni i notarski ispit i određeno radno iskustvo u pravnoj struci.